Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Nhị thập cửu chương, tử viết

Quá nhi bất cải, thị vị quá hĩ.

Không có nhận xét nào: