Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012

Đôi lời

Sông xưa chảy mãi làm đôi ngả
Ta biết xuân nhau có một thì

Khi Nguyễn Bính viết câu thơ này có thể chỉ là 2 câu tán gái. Hoặc là ai đó ghi chú nhầm rồi tôi chép lại ở đây. Khi tôi chép vào blog ngày trước có thể chỉ là tùy tiện tìm cái gì đó quen mà lạ - một đôi câu thơ của NB mà thực ra tôi chưa bao giờ đọc trước đó.

Nhưng khi tôi lại chép nó một lần nữa thì có thể nó sẽ trở thành cái gì đó khác một lần nữa.