Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Lạc

In Bed by Ron Mueck. 


Liên tưởng rất giống blogger và commenter nhỉ :D